زبان خود را انتخاب کنید

پیشنهاد سردبیر

یادداشت

دربارۀ مفهوم «خلوت»

همیشه فکر می‌کردم خلوت مفهوم خاصی دارد. این که باید به صورت فیزیکی از بقیه جدا شد و این تنهایی را با کتاب و آموزش و... پربار کرد. گمان می‌کردم این چنین تنهابودن‌ها همانی‌ست که گفته‌اند انسان را رشد می‌دهد. اما به تازگی با مفهومی از خلوت و تنهایی آشنا شدم که نظرم را نسبت به ارزش خلوت عوض کرد.

مطالعه بیشتر

adsahmad